// IFAD:

 

Danish version (English version below)

IFAD TS A/S´ persondatapolitik

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Vi har derfor udarbejdet datapolitikker, der sikrer, at vi behandler dine personoplysninger forsvarligt og i henhold til persondataforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

Når IFAD TS A/S opbevarer personlige oplysninger, så gør vi dette for at drive vores virksomhed og opfylde vore kontraktlige og juridiske forpligtelser. IFAD TS A/S opbevarer derfor oplysninger om kunder, potentielle kunder og leverandører.

 

Alle oplysninger, der relaterer til vort regnskabsmateriale, opbevares i 5 år, hvorefter disse oplysninger bliver slettet. Oplysninger, der relaterer til indgåede kontrakter, fortrolighedsaftaler o. lign., opbevares indtil aftalerne er udløbet. Øvrige oplysninger, så som kontaktinformationer, bliver slettet, når samarbejdet ikke længere består.

 

Den registreredes rettigheder

Alle de, som er registrerede ved IFAD TS A/S, har ifølge persondataforordningen efter anmodning derom ret til følgende:

 

  • Indsigtsret jf. art. 15,

  • Korrektionsret og indsigelsesret jf. art.16 og 21

  • Ret til sletning af data jf. art. 17, ret til databegrænsning jf. art. 18 og ret til data portabilitet jf. art. 20.

    • Disse muligheder er dog begrænset jf. art. 17, stk. 3, art. 18, stk. 2 og art. 20, stk. 2, 3 og 4.

 

Behandlingstiden i forbindelse med en anmodning er som udgangspunkt 1 måned, som dog kan forlænges med 2 måneder afhængigt af kompleksitet og antal. 

 

Henvendelser

 

Spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til persondatakonsulent Rikke Graff Merkel på Rikke.G.Merkel@ifad.dk

 


 

English version

IFAD TS A/S' Personal Data Policy

Protecting your personal information is our highest priority. We have therefore developed data policies that ensure that we process your personal information properly and in accordance with the General Data protection Regulation (GDPR).


When IFAD TS A/S stores personal information, we do this to run our business and fulfill our contractual and legal obligations. IFAD TS A/S therefore stores information about customers, potential customers and suppliers.

 
All information related to our accounting records is kept for 5 years, after which this information is deleted. Information relating to contracts entered into, confidentiality agreements, etc., is retained until the agreements expire. Other information, such as contact information, will be deleted when the collaboration no longer exists.

 

The Data Subject's Rights
 

All persons registered with IFAD TS A/S are, upon request, entitled to the following in accordance with the Personal Data Protection Regulation:
 

  • Right of access, cf. Art. 15,
  • Right of rectification and object, cf. Art.16 and 21
  • Right to erasure, cf. Art. 17, right to restriction of processing, cf. Art. 18, and right to data portability cf. Art. 20th
    • However, these options are limited, cf. Art. 17 pcs. 3, Art. 18 pcs. 2 and Art. 20 pcs. 2, 3 and 4.The processing time associated with a request is basically 1 month, which may be extended by 2 months depending on complexity and number
 

Inquiries
 

Questions regarding  the above can be addressed to Rikke Graff Merkel (Personal Data Protection Consultant) at Rikke.G.Merkel@ifad.dk